Fra nonnekloster til kursus- og konferencecenter

 

Gennem mere end 800 år har Dronninglund Slot ydet vægtige bidrag til danmarkshistorien gennem skiftende ejere fra kongehuset, adelen og landskendte herremænd, der hver for sig har præget det ærværdige gamle slot.

Det var nonner fra den ældste klosterorden, Benediktinerne, der formentlig engang i 1100 tallet fandt de naturskønne omgivelser særdeles velegnede til oprettelse af det oprindelige Hundslund Kloster, som det dengang hed. Når man ikke kender det nøjagtige oprettelses år, skyldes det, at egnens bønner i vrede over at føle sig misbrugt af slottet efter reformationen kastede klosterets ældste papirer og dokumenter ud for svinene, der gik og rodede i dem og tilintegjorde dem. Den kendte modstandsmand Peder Dyrskjødt, Aagaard i Ørum, som fortæller dette, beretter også, at klosteret skulle være grundlagt af Odinkar den Yngre, som levede på Svend Tveskægs tid og var biskop over hele Nørrejylland med bopæl i Ribe. Han døde 1043 og var søn af Toke, som var jarl i Vendsyssel, og som antages at være identisk med den kendte Palnatoke, der døde 993. Den historiske baggrund herfor er dog ret usikker.

Hundslund Nonnekloster omtales første gang i bevarede kildeskrifter 1264 og senere i 1268, da en adelig dame, fru Gro, testamenterer noget gods til nonnerne. På det tidspunkt var klosteret allerede en gammel og anset institution, og det hører sandsynligvis til landets ældste. Dronning Margrethe den Første gjorde det endvidere til et af de rigeste ved at tilskøde det rige gaver i et gavebrev af 6. juli 1393, hvorved det kom i besiddelse af over 100 gårde i Vendsyssel.

Efter reformationen kom Hundslund Kloster ind under kronen med kendte historiske personligheder som lensmænd, bl.a. to af slægten Corfitz Ulfeldt og Peter Munk, der var en af de fire regeringsråder, som under Christian IV´s mindreårighed styrede land og rige.

Fra 1581 ophørte klosteret at være krongods og blev overtaget af herremanden Hans Johansen Lindenow, der anlagde en ny borggård med de to hjørnetårne, og som endvidere opførte avlsgården, der dengang var en af Jyllands største.

Fra 1690 til 1729 var kirken, slottet og herregården i kongehusets eje. Christian den V´s dronning Charlotte Amalie, overtog godset i 1690 og omdøbte det til dets nuværende navn Dronninglund.

Efter dronningens død overtog hendes søn Frederik den IV Dronninglund, men overdrog det året efter til sin søster, prinsesse Sophie Hedevig, der ved at opbygge sognets skolevæsen og gennemrestaurere kirken, fik stor betydning for det store Dronninglund Sogn.

Blandt kendte ejere af Dronninglund var grønlandsfareren Jacob Severin fra 1736 til 1753. Ikke mindre kendt var den følgende ejere greve Adam Gottlob Moltke, der bl.a. lod anlægge den pragtfulde slotshave.

Endvidere skal nævnes den berygtede bondeplager brigader William Halling, som i 20 år var slottes ejer. Brigaderen lod opføre det nuværende hotel Phønix i Aalborg, hvor han havde sin vinterresidens. Blandt de senere ejere var konsul Strøyberg, der havde Dronninglund fra 1916 til 1929. I hans tid kom mange prominente personer på slottet, således forfatteren Agnes Henningsen, der var søster til fru Strøyberg, og som i sit store erindringsværk fortæller om dage på slottet sammen med sin søn, den kendte arkitekt Poul Henningsen.

I dag tilbyder vi denne pragtbygning som et særdeles velindrettet og funktionelt hotel og kursuscenter, der henvender sig til alle med interesse og sans for det eksklusive og komfortable, tilpasset disse bygningers helt specielle muligheder.

Et moderne kursuscenter med alle nye tekniske faciliteter stillet til rådighed, har her givet de gamle bygninger ny værdi ved at blive anvendt med respekt for de historiske rammer.